ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی , 2008-03-13

عنوان : ( تأثیر تمرینات هوازی منتخب برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 )

نویسندگان: مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف هدف اصلی از این پژوهش تعیین تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی، ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 بود. مواد و روش کار آزمودنی های این پژوهش تعداد 700 نفر بیمار دیابتی نوع2 با دامنه سنی (11/6 ± 15/45 سال) و میانگین مدت بیماری (3 ± 5) سال بود که از این تعداد 33 نفر بیمار(نمونه پژوهشی) به صورت هدف‌دار انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (17نفر) و کنترل (16نفر) تقسیم شدند. پس از انجام بررسی های لازم برای روشن شدن راهنمای تمرین، شدت تمرین در دامنه 70 ـ 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره (HHRmax) روی دوچرخه کارسنج و نیز از روش مقیاس درک فشار بورگ تعیین گردید. تمرینات هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به طورمتوسط 45 دقیقه بود. که بصورت تناوبی های 5 دقیقه ای کار(رکاب زدن) و 5 دقیقه استراحت فعّال (راه رفتن) انجام گردید. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و درتجزیه وتحلیل آماری اطلاعات از روش t مستقل استفاده شد. نتایج هشت هفته تمرینات هوازی منتخب تأثیر معنی‌داری بر کیفیت زندگی، همچنین بُعد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 داشت. نتیجه گیری تمرین هوازی منتخب در این تحقیق برای بیماران دیابتی نوع2 می‌تواند نمونه‌ای از برنامه‌های ارتقاء سلامت بوده و در افزایش کیفیت زندگی بیماران دیابتی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تمرینات هوازی, کیفیت زندگی, بُعد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی و دیابت نوع2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008185,
author = {سهرابی, مهدی},
title = {تأثیر تمرینات هوازی منتخب برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: تمرینات هوازی، کیفیت زندگی، بُعد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی و دیابت نوع2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تمرینات هوازی منتخب برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2
%A سهرابی, مهدی
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی
%D 2008

[Download]