ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی , 2008-03-13

عنوان : ( مقایسه انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه پا به توپ فوتبال )

نویسندگان: مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ اثر برنامۀ تمرینی منتخب بر یادگیری و انتقال مولفه های شناختی و حرکتی در ضربۀ پا به توپ فوتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد بود. به این منظور 80 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد که واحد تربیت بدنی عمومی (1) را انتخاب کرده بودند به طور تصادفی انتخاب شده و در چهار گروه تمرینی قرار گرفتند. در مرحلۀ بعد آزمودنی ها در یک جلسۀ توجیهی شرکت کرده و مشخصات کامل آنها توسط پرسشنامه تعیین گردید و نحوۀ انجام آزمون و تذکرات لازم به گروه ها ارائه گردید. سپس در جلسۀ اول پیش آزمون از مولفۀ شناختی از هر دو پای گروه های الف و ب و پیش آزمون مولفۀ حرکتی از هر دو پای گروه های ج و د به عمل آمد. در مرحلۀ اکتساب دو گروه الف و ب به تمرین ضربۀ داخل پا با تاٌکید بر مولفۀ شناختی و گروههای ج و د به تمرین ضربۀ پاس بلند با تاٌکید بر مولفۀ حرکتی پرداختند، در پایان دوره مجدداً از هر گروه آزمون نهایی(پس آزمون) مربوط به آنها از هر دو پا گرفته شد و داده ها ثبت شد. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون t (مستقل) و آنالیز واریانس یک طرفه توسط spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که انتقال مولفه شناختی در گروهی که با پای برتر مهارت را تمرین کرده معنی دار بوده ولی میانگین میزان انتقال مولفه شناختی در پای غیر برتر در سطح آلفای 05/0 معنی دار نمی باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انتقال مولفۀ حرکتی در سطح آلفای 05/0 مشابه انتقال مولفه شناختی می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: انتقال , مولفۀ شناختی , مولفۀ حرکتی , پای برتر , پای غیر برتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008189,
author = {سهرابی, مهدی},
title = {مقایسه انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه پا به توپ فوتبال},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: انتقال ، مولفۀ شناختی ، مولفۀ حرکتی ، پای برتر ، پای غیر برتر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه پا به توپ فوتبال
%A سهرابی, مهدی
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی
%D 2008

[Download]