نهمین سمینار سراسر آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( بررسی روابط تبخیر از تشت و پارامترهای اقلیمی )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه حل های موثر در صرفه جویی و حفاظت بیشتر منابع آب، استفاده ازسیستم های آبیاری بارانی می باشد. چنانچه این سیستم ها به درستی طراحی، اجرا و مدیریت شوند، باعث کاهش تلفات آب و افزایش یکنواختی توزیع آب خواهند شد. این تحقیق به منظور بررسی ضریب یکنواختی سیستم آبیاری بارانی در فشارهای متداول 300، 350 و 400 کیلو پاسکال و با قطرهای نازل \"32/3× \"64/9، \"32/3× \"64/11 و \"32/3× \"64/13 در شرایط جوی مختلف، با یک آبپاش VYR 35 دونازله در مشهد صورت گرفته است. هم چنین ضرایب یکنواختی برای فواصل 9×9، 12×9، 15×9، 12×12، 15×12، 18×12، 15×15، 18×15 و آرایش های مربعی، مثلثی متساوی الاضلاع، مستطیلی و مثلثی غیر متساوی الاضلاع با شبیه سازی الگوی پخش آب محاسبه وتعیین شده است. نتایج نشان داد که فشار، قطر نازل و سرعت باد بر میزان ضریب یکنواختی تاثیر معنی داری داشته است، به طوریکه ضریب یکنواختی با افزایش فشار، قطر نازل و کاهش سرعت باد افزایش یافته است. آرایش های مربعی و مثلث متساوی الاضلاع بیشترین و آرایش مستطیلی پس از مثلثی معمولی کمترین یکنواختی را نشان داده است.

کلمات کلیدی

, فشار کارکرد, قطر نازل, سرعت باد, آبپاش VYR 35, ضریب یکنواختی توزیع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008222,
author = {موسوی بایگی, محمد and عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم},
title = {بررسی روابط تبخیر از تشت و پارامترهای اقلیمی},
booktitle = {نهمین سمینار سراسر آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {فشار کارکرد، قطر نازل، سرعت باد، آبپاش VYR 35، ضریب یکنواختی توزیع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روابط تبخیر از تشت و پارامترهای اقلیمی
%A موسوی بایگی, محمد
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%J نهمین سمینار سراسر آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]