سنبله, دوره (182), سال (2008-12) , صفحات (22-23)

عنوان : ( استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی )

نویسندگان: ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین و کنترل زمان ماندگاری محصولات غذایی بسیار حائز اهمیت بوده و شرایط توزیع و نگهداری محصول برآن تاثیر بسزایی دارد. مطابق تحقیقات انجام شده بخش قابل توجه ضایعات مواد غذایی در زنجیره توزیع رخ می دهد که یک سوم از آن بدلیل اعمال شرایط نا مناسب دمایی بر محصول می باشد، میزان قابل توجهی از ضایعات نیز هنگام انتقال محصول به خانه و طی نگهداری خانگی ایجاد می شود. در مطالعات ایکه تا کنون بر روی ضایعات محصولات غذایی انجام شده بازه زمانی مورد بررسی از هنگامی است که محصول تولید کننده اصلی را ترک کرده تا زمانیکه در سطح خرده فروشی توزیع شود. چیزیکه امروزه بدان نیازمندیم یک راه مقرون به صرفه برای پایش جداگانه شرایط محصول در تمام مراحل توزیع تا نقطه مصرف نهایی است. TTI با کمک به برقراری سیستم LSFO باعث خروج زودتر محصول با زمان ماندگاری حقیقی کوتاه تر از سیستم میشود. در حقیقت این برچسب ها با اخطار زود هنگام باعث مصرف محصول قدیمی تر قبل ازبروز هرگونه تغییرات مشخص در آن شده و ضایعات حاصل از عدم کفایت سیستم FIFO را تقریبا بطور کامل حذف می نمایند

کلمات کلیدی

, برچسب های زمان- دما, زنجیره توزیع, ضایعات مواد غذایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008231,
author = {صداقت, ناصر},
title = {استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی},
journal = {سنبله},
year = {2008},
volume = {182},
month = {December},
issn = {1024-3372},
pages = {22--23},
numpages = {1},
keywords = {برچسب های زمان- دما، زنجیره توزیع، ضایعات مواد غذایی، LSFO},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از برچسب های زمان دما در کاهش ضایعات مواد غذائی
%A صداقت, ناصر
%J سنبله
%@ 1024-3372
%D 2008

[Download]