علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (295-306)

عنوان : ( تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان )

نویسندگان: احمد امامی , بیژن قهرمان , کامران داوری , سیدمجید هاشمی نیا , سکینه تمسکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کم آبیاری روشی برای افزایش بهره وری آب(WUE) است که اولین پیامد آن کاهش محصول در واحد سطح است. به منظور بررسی وتعیین توابع تولید سه رقم پنبه ( ساحل، سای-اکرا و312-818 )، آزمایشی روی یک خاک لوم رسی سیلتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی هاشم آبادگرگان اجرا شد. دراین آزمایش 6 تیمار آبیاری در سه تکرار به صورت طرح کرت های یکبار خرد شده به کار گرفته شد. از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای استفاده شد بطوری که 54 کرت (3 رقم*6تیمار*3تکرار) در هر طرف خط لوله قرار داشت. به منظور برآورد کمبود رطوبت ناحیه ریشه، داده های آب وهوایی وضریب گیاهی پنبه درطول فصل رشد مورد استفاده قرار گرفت. رابطه توان دوم بین عملکرد و آب داده شده و رابطه خطی برای عملکرد وتبخیر تعرق به صورت فصلی برای ارقام تحت مطالعه به دست آمدند. هم چنین با توجه به فرمول دورنبوس وکاسام، ضرایب حساسیت سه رقم ساحل، سای-اکرا و 312-818 به ترتیب 02/1، 1 و01/1 به دست آمد. از این مقادیر می‌توان در بهینه سازی آبیاری در شرایط محدودیت آب استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, تابع تولید, ضریب حساسیت محصول به آب , سیستم خطی, گرگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008239,
author = {امامی, احمد and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and هاشمی نیا, سیدمجید and سکینه تمسکی},
title = {تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {295--306},
numpages = {11},
keywords = {تابع تولید، ضریب حساسیت محصول به آب ، سیستم خطی، گرگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت محصول به آب برای سه رقم پنبه در منطقه گرگان
%A امامی, احمد
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A سکینه تمسکی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]