جغرافیا و توسعه, شماره (11), سال (2008-4) , صفحات (115-138)

عنوان : ( بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند )

نویسندگان: جعفر جوان , محمود فال سلیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران آب بعئان یکی از چالشهای عمده در بحث بهره برداری از آبهای زیر زمینی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که اهمیت این مساله وقتی با نرخ رشد جمعیت نواحی در ارتباط قرار گیرد توجه به چگونگی استفاده از آب را بصورت بهینه مورد توجه ویژه قرار می دهد و.....

کلمات کلیدی

, بحران آّب , آبخوانها , حوضه ی آبریز , خشکسالی , بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008245,
author = {جوان, جعفر and فال سلیمان, محمود},
title = {بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2008},
number = {11},
month = {April},
issn = {1735-0735},
pages = {115--138},
numpages = {23},
keywords = {بحران آّب - آبخوانها - حوضه ی آبریز - خشکسالی - بهره وری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بحران آب و لزوم توجه به بهره وری آب در مناطق خشک نمونه موردی دشت بیرجند
%A جوان, جعفر
%A فال سلیمان, محمود
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2008

[Download]