فرایند نو, دوره (3), شماره (16), سال (2008-10) , صفحات (28-35)

عنوان : ( شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , سیدحسین نوعی باغبان , حمید کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترموسیفون یک نوع لوله گرمایی بدون فتیله میباشد. ترموسیفون دو فازی بسته بعلت جابجایی گرمایی زیاد با اختلاف دمای کم در یک مسافت طولانی کاربردهای زیادی در صنایعی از جمله سیستمهای خورشیدی، مبادله کن های حرارتی را دارا میباشد. علی رغم کارهای تجربی زیادی که در این زمینه صورت گرفته است اما تاکنون امکان سنجی مدلسازی آن توسط نرم افزار Matlab صورت نگرفته است. در این پژوهش مشخصات جریان و انتقال حرارت در داخل یک ترموسیفون دو فازی بسته که بصورت بحرانی از آب پر شده با استفاده از روشهای عددی مدل شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی و حل عددی دیگر محققین مقایسه گردیده است. حل عددی فوق شامل حل گذرا و دو بعدی یک ترموسیفون مسی و سیال عامل آب با در نظر گرفتن شرایط انتقال حرارت در دیواره ها و فیلم مایع چگالیده می باشد. تفاوت اساسی مدل ارائه شده در این تحقیق با سایر تحلیل های انجام شده، در نظر گرفتن تغییرات ضخامت فیلم مایع چگالیده همراه با زمان می باشد.

کلمات کلیدی

شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008285,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and نوعی باغبان, سیدحسین and حمید کریمی},
title = {شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته},
journal = {فرایند نو},
year = {2008},
volume = {3},
number = {16},
month = {October},
issn = {1735-6466},
pages = {28--35},
numpages = {7},
keywords = {شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A حمید کریمی
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2008

[Download]