اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12

عنوان : ( اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال )

نویسندگان: رستم یزدانی بیوکی , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی عکس العمل جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش های شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شدند . در ودر (NaCl) 250 و 300 میلی مول ) ناشی از نمک طعام ،200 ،150 ،100 ،50 ، آزمایش نخست، تأثیر سطوح تنش شوری ( 0 15 - و 20 - بار ) ناشی از ماده پلی اتیلن ، -10، -7، -6، -5، -4، -3، -2، -1، آزمایش دوم تأثیر سطوح تنش خشکی ( 0 بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های ماریتیغال مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان دادند (PEG 6000) گلایکول 6000 - که سطوح تنش شوری و خشکی بر سر عت و درصد جوانه زنی بسیار معنی دار بودند. بذور گیاه ماریتیغال قادر بودند تا 20 بار پتانسیل آب و 300 میلی مول کلرید سدیم جوانه بزنند . تاثیر سطوح مختلف تنش کم آبی بر طول ریشه چه و ساقه چه و وزن تر و خشک آن ها معنی دار بود، به طوری که با افزایش تنش های شوری و خشکی، طول و وزن تر و خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش پیدا کردند . با افزایش شدت تنش خشکی درصد کاهش طول ساقه چه نسبت به ریشه چه بیشتر بود و به نظر می رسد طول ساقه چه به تغییر پتانسیل خشکی حساسیت بسیار بالایی دارد . همچنین وزن خشک ساقه چه در 3- بار 50 درصد کاهش در مقایسه با شاهد نشان داد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی:پلی اتیلن گلایکول, تنش خشکی, کلرید سدیم, گیاهان دارویی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008294,
author = {یزدانی بیوکی, رستم and قربانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران},
year = {2008},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی:پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی، کلرید سدیم، گیاهان دارویی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A قربانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
%D 2008

[Download]