اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , 2009-02-11

عنوان : ( بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی , حسین کریم پور , علی اصغر محمدآبادی , جواد حسن جانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مشکل ناشی از استفاده وسیع از سموم و آفت کش های شیمیایی برای کتنرل آفات گوجه فرنگی و بلاخص لارو پروانه هلیوتیس (Heliothis spp.)،استفاده از راهکارهای غیر شیمیایی و سازگار با محیط زیست یکی از گام های بزرگ در جهت تولید اکولوژیک گوجه فرنگی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی امکان استفاده از عصاره ها و مواد جایگزین برای کاهش مشکلات آفات و بهبود سلامت عمومی مزرعه در نظام های تولید اکولوژیک می پردازد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت 2 سال اجرا شد.تیمار های آزمایشی شامل6 ماده جایگزین که عبارت بودند از عصاره انغوزه ، عصاره تنباکو ، نیموزال، بیتورین، ژل سیر سبز آور، پالیزین، تیمار کنترل شیمیایی و عدم اعمال کنترل بودند. نتایج مقایسه میانگین ها هیچگونه تفاوت معنی داری را در وضعیت سلامت مزرعه بین تیمار های مختلف مورد بررسی نشان نداد. همچنین جمعیت آفت در تیمارهای مواد جایگزین در مقایسه با تیمار کنترل شیمیایی فاقد تفاوت معنی دار بودند و مزرعه از سلامتی نسبی خوبی برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, روش های غیر شیمیایی, سلامت مزرعه, تیمارهای جایگزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008303,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and کریم پور, حسین and محمدآبادی, علی اصغر and حسن جانپور, جواد},
title = {بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک},
booktitle = {اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش های غیر شیمیایی، سلامت مزرعه، تیمارهای جایگزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A کریم پور, حسین
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A حسن جانپور, جواد
%J اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی
%D 2009

[Download]