اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , 2009-02-11

عنوان : ( مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای )

نویسندگان: جواد حسن جانپور , رضا قربانی , علی اصغر محمدآبادی , حسین کریم پور , یاسر نیک پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلات زیست محیطی و به مخاطره افتادن سلامت انسان و سایر موجودات زنده و نیز افزایش نژادهای مقاوم علف های هرز به علف کشهای شیمیایی موجب توجه روز افزون انسان به کاهش مصرف افت کشهای شیمیایی شده است بطوریکه در برخی از نظام های تولیدی مانند کشاورزی ارگانیک استفاده از مواد شیمیایی ممنوع شده است. در نگرش های جدید مدیریت علف های هرز، روشهای جایگزین که در آن ها مصرف سموم شیمیایی به حداقل برسند مورد توجه روزافزونی قرار گرفته‌اند. منابع مختلفی وجود دارند که بیانگر فواید استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچخوراکی دکمهای مانند افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک، کنترل بهترعلفهای هرز، بهبود ساختمان خاک، افزایش فعالیت زیستی خاک و افزایش عملکرد وکیفیت محصول می باشند. بمنظور مطالعه اثر مقدار و زمان مصرف کمپوست مذکور بر میزان علف های هرز در گوجه فرنگی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1387 انجام شده است. تیمارهای اعمال شده عبارت بودند از مقادیر 10 و 20 تن در هکتار کمپوست و زمان مصرف (قبل و بعد از ایجاد جوی میانی). نتایج نشان دادند که تمامی تیمارهای آزمایش بطور معنی‌‌داری(P<0.05) وزن علفهای هرز را کاهش و عملکرد گوجه فرنگی را افزایش دادند.

کلمات کلیدی

, روش های جایگزین, کشاورزی زیستی, کود آلی, مالچ کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008305,
author = {حسن جانپور, جواد and قربانی, رضا and محمدآبادی, علی اصغر and کریم پور, حسین and نیک پرست, یاسر},
title = {مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای},
booktitle = {اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش های جایگزین، کشاورزی زیستی، کود آلی، مالچ کمپوست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت اکولوژیک علف‌های هرز گوجه‌فرنگی با استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچ‌خوراکی دکمه ای
%A حسن جانپور, جواد
%A قربانی, رضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A کریم پور, حسین
%A نیک پرست, یاسر
%J اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی
%D 2009

[Download]