هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران , 2008-11-11

عنوان : ( شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود )

نویسندگان: ابراهیم علامتیان , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به کمک دو روش عددی حجم محدود و تفاضل محدود رفتار امواج ایستا در کانالهای باز بررسی شده است. در روش عددی حجم محدود از شبکه بی سازمان و مدل Van Leer-TVDو در روش عددی تفاضل محدود از مدل مک کورمک دو گامی برای شبیه سازی رفتار شاکهای ناشی از وجود یک مانع عرضی در کانالهای باز استفاده شده است. کاربرد مدلهای عددی و مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی نشان داد که این مدلها بخوبی قادر به شبیه سازی شاکهای ایستا می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت روش Van Leer-TVDدارای نتایج مطلوب تری می باشد. تاثیر زبری مانینگ بر روی نتایج مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد افزایش زبری مانینگ در روش ون- لیر باعث افزایش ارتفاع و تغییر موقعیت امواج در پایین دست می شود. در روش مک کورمک با تغییر زبری تنها موقعیت امواج تغییر می کند.

کلمات کلیدی

, معادلات آبهای کم عمق, حل کننده‌های ریمن, روشVan Leer-TVD, روش مک کورمک, موج ایستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008322,
author = {علامتیان, ابراهیم and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معادلات آبهای کم عمق، حل کننده‌های ریمن، روشVan Leer-TVD، روش مک کورمک، موج ایستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی امواج ایستا، با استفاده از روشهای حجم محدود و تفاضل محدود
%A علامتیان, ابراهیم
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هفتمین کنفرانس ‏هیدرولیک ایران
%D 2008

[Download]