اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , 2008-11-10

عنوان : ( کمیلومینسانس بعنوان تکنیکی کارا و مناسب برای مطالعه مکانیسم های فعالیت باکتری کشی فاگوسیت ها در انسان و حیوانات )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت علوم مختلف از جمله بیوتکنولوژی، بیوشیمی، بیولوژی سلولی و مولکولی، فیزیک، شیمی، پزشکی، کامپیوتر و الکترونیک امکان استفاده از تکنیک لومینومتری را در زمینه های مختلف علوم بیولوژی آسان تر ساخته است. امروزه محققان کا ملا پذیرفته اند که نوتروفیل ها عا مل کلیدی در سیستم دفاعی حیوانات در مقابله با عوامل بیماریزا می باشند. قدرت دفاعی میزبان در مقابل پاتوژنها به عوامل بسیاری درمغزاستخوان و خون وابسته است. نوتروفیل ها تنها لکوسیتهای موجود در خون بوده که برای کشتن میکروبهای بلعیده شده قادرند مقادیر زیادی از رادیکال های آزاد (free radicals) را تولید نمایند. استفاده از پدیده های کمیلومینسانس و بیو لومینسانس برای تشخیص بیماریهای دام و انسان بطور روز افزون افزایش یافته و از این پدیده های مهم فیزیکوشیمی می توان فعالیت حیاتی و اختصاصی تمام سلول های زنده از جمله نوتروفیل ها را ارزیابی نمود. از جمله ی آنها، اندازه گیری فعالیت انفجار تنفسی (respiratory burst) ، فعالیت فاگوسیتوزیس، قدرت باکتری کشی و سایر تغییرات در سلول مانند نکروزیس، آپوپتوزیس و تغییرات پتانسیل غشاء، تولید مواد مختلف بوسیله سلول ها، فعالیت آنزیمی سلولها وغیره... می باشد. در حین انفجار تنفسی، سوپراکسید آنیون، اکسیژن یک ظرفیتی، پروکسید هیدروژن و سایر رادیکالهای آزاد تولید می شوند. اکسیژن یک ظرفیتی یک ماده فعال ناپایداراست که یا با میکروارگانیسم ها ویا با عناصر داخل فاگولیزوزومی نوتروفیل ها ترکیب شده و رادیکال های آزاد قویتری را ایجاد می کند که از خود انرژی نورانی ساطع می کنند مراحل اکسیداسیون که در مسیرهای بیوشیمیایی درون نوتروفیل صورت می گیرد، ایجاد کمیلومینسانس می کند که توسط لومینومتر قابل اندازه گیری است. فوتون های ساطع شده را می توان با تکنیک بسیارحساس لومینو متری و پدیده کمیلومینسانس بر حسب زمان و relative light unit (RLU)/sاندازه گیری نمود. تمام این پروسه ها مبنای کمیلومینسانس را، که برای مطالعه عملکرد نوتروفیل هاست، تشکیل می دهد. اخیرا پژوهشهای بسیاری روی نوتروفیل های گاو توسط نگارنده انجام شده و رابطه بسیار نزدیکی را بین فوتون ساطع شده وفعالیت میکروب کشی نو تروفیل ها نشان داده است. جهت انجام آزمایشات وتحقیقات عمیق تر در مطالعه حاضر به مکانیسم های عمل لومینومتری و پدیده کمیلومینسانس و مواد مورد استفاده در این تکنیک وتاثیر آنها روی سلولها و بیومولکولها و نیز کاربردهای کمیلومینسانس در ارزیابی عملکرد نوتروفیل ها در حیوانات توجه خاصی شده است.

کلمات کلیدی

, ایمنی, فاگوسیت, حیوانات, نوتروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008330,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {کمیلومینسانس بعنوان تکنیکی کارا و مناسب برای مطالعه مکانیسم های فعالیت باکتری کشی فاگوسیت ها در انسان و حیوانات},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایمنی، فاگوسیت، حیوانات، نوتروفیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمیلومینسانس بعنوان تکنیکی کارا و مناسب برای مطالعه مکانیسم های فعالیت باکتری کشی فاگوسیت ها در انسان و حیوانات
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن
%D 2008

[Download]