علوم تشریح - Anatomical Sciences, دوره (5), شماره (22), سال (2008-4) , صفحات (269-277)

عنوان : ( بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت )

نویسندگان: فاطمه قلی زاده نسری , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت

کلمات کلیدی

, گیاه دم اسب, دژنراسیون مرکزی, نورون های حرکتی آلفا, رت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008342,
author = {قلی زاده نسری, فاطمه and محمدرضا نیکروش and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and بهنام رسولی, فاطمه},
title = {بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت},
journal = {علوم تشریح - Anatomical Sciences},
year = {2008},
volume = {5},
number = {22},
month = {April},
issn = {1728-6158},
pages = {269--277},
numpages = {8},
keywords = {گیاه دم اسب، دژنراسیون مرکزی، نورون های حرکتی آلفا، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت
%A قلی زاده نسری, فاطمه
%A محمدرضا نیکروش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A بهنام رسولی, فاطمه
%J علوم تشریح - Anatomical Sciences
%@ 1728-6158
%D 2008

[Download]