علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (45), سال (2008-12) , صفحات (649-656)

عنوان : ( تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران )

نویسندگان: فرج اله شهریاری احمدی , خلیل ملک زاده , محمد فارسی , احسان محسنی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سختی دانه یکی از مهم‌ترین خصوصیات کیفی گندم نان است که به‌وسیله آن طبقه‌بندی تجاری و نوع فرآورده نهایی تعیین می‌گردد. این صفت به وسیله دو ژن کاملاً پیوسته پوروایندولین a و پوروایندولین b کنترل می‌شود. آلل‌های نوع وحشی این دو مکان ژنی موجب فنوتیپ بافت دانه نرم می‌شوند و بروز جهش در هر یک از این دو مکان ژنی باعث سخت شدن بافت دانه می‌گردد. به دلیل اهمیت این صفت، 61 رقم تجاری و 92 توده بومی خالص ایرانی برای شناسایی چهار نوع آلل سختی مورد مطالعه قرار گرفتند. تعیین ارزش سختی دانه و گروه‌بندی به‌وسیله سیستم خصوصیات تک دانه انجام پذیرفت. شناسایی آلل‌های کنترل کننده سختی دانه توسط تکثیر با آغازگرهای اختصاصی و هم‌چنین تکنیک توالی‌های چند‌شکل حاصل از برش فرآورده تکثیریافته انجام گرفت. نمونه‌ها در سه دسته سخت، مخلوط و نرم قرار گرفتند، که فراوانی آنها در ارقام تجاری به ترتیب 6/65، 6/19 و 8/14 درصد و در توده‌های بومی 7/58، 13 و 3/28 درصد بود. از چهار آلل مورد مطالعه فقط سه نوع آلل در گندم‌های مذکور دیده شد. آلل Pina-D1b در 18 رقم، آلل Pinb-D1b در 5 رقم و آلل Pinb-D1e فقط در رقم کویر از گندم‌های سخت تجاری یافت شد و در گندم‌های سخت توده بومی فقط دو توده حامل آلل Pinb-D1b بودند. آلل Pinb-D1c در هیچ یک از نمونه‌ها دیده نشد. گندم‌های حامل آلل Pina-D1b ارزش سختی دانه معنی‌دار بالاتری نسبت به گندم‌های حامل آلل Pinb-D1b نشان دادند. به نظر می‌رسد این ژن‌ها و روش‌های مورد استفاده می‌توانند کمک مؤثری به انتخاب سختی دانه در برنامه‌های به‌نژادی گندم نمایند.

کلمات کلیدی

, یوروایندولین, سختی دانه, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008351,
author = {شهریاری احمدی, فرج اله and ملک زاده, خلیل and فارسی, محمد and محسنی فرد, احسان},
title = {تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2008},
volume = {12},
number = {45},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {649--656},
numpages = {7},
keywords = {یوروایندولین، سختی دانه، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A ملک زاده, خلیل
%A فارسی, محمد
%A محسنی فرد, احسان
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2008

[Download]