علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (45), سال (2008-10) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , امیر رضا شاه طهماسبی , رضاصدرآبادی حقیقی , کیومرث کلارستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم سنجش از دور و داده های ماهواره ای یکی از روشهای جدید و موثر در زمینه تحقیفات کشاورزی می باشد. سنجنده های موجود برروی ماهواره های مختلف طیف های بازتابی پوشش گیاهان را ثبت می نمایند. از این داده ها می توان برای شناسائی نوع گیاه، وضع سلامت گیاهان و برآورد عملکرد آنها استفاده کرد. ماهواره TERRA با داشتن پنج سنجنده فرصت مناسبی را برای بررسی زمین، اقیانوس و اتمسفر فراهم آورده است. MODIS یکی از این پنج سنجنده می باشد. این سنجنده دارای 36 باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی 500،250 و 1000 متر می باشد. از شاخص های گیاهی سنجنده مودیس در پایش تابش های فعال فتوسنتزی، تغییرات پوشش گیاهی، وضعیت سلامت و مساحت زیر کشت گیاهان مختلف استفاده می شود. در این مقاله تصاویر باند قرمز(620-670 نانومتر) و باند مادون قرمز نزدیک (841- 876 نانومتر) سنجنده مودیس با دوره زمانی شانزده روزه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرند. از این تصاویر مزارع کشت گندم زمستانه واقع در دشت مشهد در فصل زراعی 84-1383 استخراج شده است. با استفاده از روشهای پردازش تصویر، مقادیر رقومی (DN) پیکسل های موجود برروی تصاویر استخراج گردیده و در این تحلیل استفاده شدند. نتایج نشان داد که هم در اوائل و هم در اواخر فصل رشد گندم بین دو باند قرمز و مادون قرمز نزدیک، همبستگی مثبتی (با ضریب همبستگی 70/0 و 69/0) وجود داشته و مقدار شاخصNDVI کاهش (24/0 در خرداد و 18/0 در اوایل آبان) می یابد. این ارتباط در اوائل فصل رشد وجود نداشته و از طرفی افزایش چشمگیری(5/0) در شاخص NDVI مشاهده می شود. همچنین علی رغم وجود پوشش گندم، در اواخر فصل رشد، کاهش چشمگیری در میزان بازتاب باند مادون قرمز نزدیک دیده می شود. بنابراین می توان از رابطه بین باند قرمز و مادون قرمز نزدیک همراه با شاخص NDVI در مدیریت کشاورزی دقیق مانند پیش بینی مراحل فنولوژیک گندم، براورد عملکرد گندم و پایش وضعیت سلامت گندم استفاده کرد

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, طیف بازتابی, گندم, مادون قرمز نزدیک, MODIS, TERRA, NDVI, DN
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008352,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and امیر رضا شاه طهماسبی and رضاصدرآبادی حقیقی and کیومرث کلارستانی},
title = {مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2008},
volume = {12},
number = {45},
month = {October},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {سنجش از دور; طیف بازتابی; گندم; مادون قرمز نزدیک، MODIS; TERRA; NDVI; DN},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تغییرات بازتابی مزارع گندم در مشهد با استفاده از تصاویر MODIS
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A امیر رضا شاه طهماسبی
%A رضاصدرآبادی حقیقی
%A کیومرث کلارستانی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2008

[Download]