دهمین کنگره علوم خاک ایران , 2007-08-26

عنوان : ( ارزیابی کارآیی شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران )

نویسندگان: حجت امامی , محمدرضا نیشابوری , مهدی شرفاء , عبدالمجید لیاقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگهداشت آب در خاک یکی از ویژگیهای اساسی خاک است که برای مطالعه آب قابل استفاده گیاه، نفوذ آب در خاک، زهکشی، هدایت هیدرولیکی، آبیاری، تنش آب در گیاهان و حرکت املاح ضروری است. به منظور تعین رطوبت خاک در مکشهای مختلف تعداد 83 نمونة دست‌خورده و 83 نمونة دست نخورده از عمق 10-0سانتیمتری خاکهای منطقة کرج و ورامین انتخاب شد. فراوانی نسبی ذرات خاک به روش هیدرومتری، کربنا ت کلسیم معادل به روش کلسیمتری و جرم ویژة ظاهری نمونه های دست نخورده به روش پارافین انداز ه‌گیری شد. علاوه براین هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با دستکاه هدایت‌سنج و غلظت سدیم در عصاره اشباع خاک توسط دستگاه فلیم فتومتر و غلظتهای کلسیم و منیزیم با روش تیتراسیون توسط EDTA تعیین و نسبت جذب سدیم با استفاده از رابطه SAR=Na/(Ca+Mg)1/2 تعیین شد. منحنی رطوبتی خاک با استفاده از قیف هینز در مکشهای 15، 25 و 55 سانتی‌متر و همچنین توسط دستگاه صفحات فشاری و غشاء فشاری با اعمال مکش های 0، 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و 1000 کیلوپاسکال بدست آمد. با استفاده از داده‌های جرم مخصوص ظاهری و فراوانی نسبی ذرات خاک (شن، سیلت و رس) و به کمک نرم‌افزار ROSETTA پارامترهای معادله ون‌گن‌اختن(1980) تخمین زده شد. سپس بر اساس پارامترهای تخمینی مقادیر رطوبت در مکشهای مختلف طبق معادله ون‌گن‌اختن محاسبه شد و با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه شد. نتایج به دست آمده در این بررسی نشان داد که شبکه‌های عصبی نتوانستند رطوبت نقطه اشباع (θs) را به خوبی تخمین بزنند و در تمامی موارد مقادیر پیش‌بینی شده کمتر از مقادیر واقعی بود. اما در سایر نقاط منحنی رطوبتی خاک، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین رطوبتهای تخمینی و اندازه‌گیری شده در سطح آماری یک درصد وجود داشت.

کلمات کلیدی

, منحنی رطوبتی, خاکهای آهکی, نرم افزار Rosetta
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008356,
author = {امامی, حجت and محمدرضا نیشابوری and مهدی شرفاء and عبدالمجید لیاقت},
title = {ارزیابی کارآیی شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران},
booktitle = {دهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2007},
location = {کرج, ايران},
keywords = {منحنی رطوبتی، خاکهای آهکی، نرم افزار Rosetta},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارآیی شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران
%A امامی, حجت
%A محمدرضا نیشابوری
%A مهدی شرفاء
%A عبدالمجید لیاقت
%J دهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2007

[Download]