دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-08-18

عنوان : ( اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا )

نویسندگان: محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقات شوری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1386به اجرا در آمد. درکرتهای اصلی تراکم بوته در چهار سطح (10، 20، 30و 40 بوته در متر مربع) و در کرت فرعی برداشت در دو مرحله (رسیدگی کامل و 50 درصد گلدهی) قرار گرفتند. اثر تراکم بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن و عملکرد پروتئین در مرحله رسیدگی معنی دار (05/0≥ P) گردید. در مرحله گلدهی نیز اثر تراکم بر عملکرد علوفه و عملکرد پروتئین معنی دار شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد پروتئین بین مرحله رسیدگی کامل و گلدهی وجود داشت. بیشترین عملکرد دانه (2590 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد روغن کوشیا (7/357 کیلوگرم در هکتار) مربوط به تراکم 20 بوته و کمترین آن مربوط به تراکم 10 بوته در متر مربع بود. بیشترین عملکرد پروتئین (3390 کیلو گرم در هکتار) نیز مربوط به تراکم 30 بوته در متر مربع با برداشت در زمان 50 درصد گلدهی بود. با توجه به نتایج به دست آمده جهت حصول حداکثرعملکردکیفی بهتر است تراکم 30 بوته در متر مربع اعمال شود و علوفه کوشیا در زمان 50 درصد گلدهی برداشت شود. جهت تولید دانه و روغن در شرایط آ ب و هوایی مشهد بهترین تراکم 20 بوته در متر مربع بود.

کلمات کلیدی

, کوشیا, تراکم, چین, عملکرد و اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008408,
author = {کافی, محمد},
title = {اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کوشیا، تراکم، چین، عملکرد و اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم بوته و تعداد چین بر عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا
%A کافی, محمد
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]