چهارمین کنگره ی ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2008-11-20

عنوان : ( اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران )

نویسندگان: فرزاد حیاتی , حسین کاظمی مهرجردی , کامران سرداری , سارا گچ پز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک توله سگ ماده سه ماهه با حالت غیر طبیعی آشکار در اندام حرکتی قدامی سمت راست به بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد.در بررسی بالینی اندام مبتلا وجود یک جداشدگی از ناحیه آرنج تا نوک انگشتان مشخص گردید که این جداشدگی منجر به قرار گرفتن سه انگشت همراه با استخوان اولنا در یک سمت و دو انگشت دیگر همراه با استخوان رادیوس در سمت دیگر گردیده بود.شدت ضایعه منجر به عدم توانایی حیوان جهت وزن گیری بر روی عضو مبتلا گشته بود. بررسی تاریخچه نشان داد که این سگ تنها توله مبتلا به این عارضه از بین تمام نوزادان متولد شده در یک زایش می باشد. جهت بررسی بیشتر رادیوگرافی از عضو مبتلا صورت پذیرفت.در بررسی رادیوگرافی وجود فضای بسیار عریض بین استخوان های رادیوس و اولنا بخصوص در ناحیه دیستال دو استخوان که همراه با ایجاد فاصله بین استخوان های مفصل کارپ می باشد مشخص گردید. بر اساس یافته های بدست آمده از معاینات بالینی و بررسی های رادیوگرافی ضایعه بیمار اکتروداکتیلی تشخیص داده شد. بر طبق مطالعات گذشته در موارد بسیار شدید این بیماری از جمله بیمار توصیف شده قطع عضو مبتلا بهترین روش درمانی می باشد که به علت عدم رضایت صاحب دام عمل مورد نظر انجام نگرفت.

کلمات کلیدی

, اکتروداکتیلی, سگ, چند انگشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008410,
author = {حیاتی, فرزاد and کاظمی مهرجردی, حسین and سرداری, کامران and سارا گچ پز},
title = {اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران},
booktitle = {چهارمین کنگره ی ملی دامپزشکی حیوانات کوچک},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اکتروداکتیلی، سگ، چند انگشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران
%A حیاتی, فرزاد
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%A سرداری, کامران
%A سارا گچ پز
%J چهارمین کنگره ی ملی دامپزشکی حیوانات کوچک
%D 2008

[Download]