فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (6), شماره (4), سال (2007-3) , صفحات (49-62)

عنوان : ( شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , مختار جلالی جوران , بهزاد قره یاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باززایی غیرمستقیم نخود به خاطر کالوس دهی بسیار پایین و عدم ثبات ژنتیکی کالوس همواره با مشکل همراه است. در این تحقیق، باززایی مستقیم به روش شاخه زایی چندگانه ریزنمونه های محور جنینی پنج ژنوتیپ نخود (هاشم، آرمان، پیروز، MCC505 و MCC426) در محیط کشت MB، نمک های MS و ویتامین های B5، به همراه سطوح مختلف چهار نوع سیتوکینین(BAP : 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر، TDZ : 2/0، 4/0، 1 و 3 میلی گرم در لیتر، Zeatin: 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر و Kin: 1، 2 و 3 میلی گرم در لیتر) بررسی شد و برای ریشه زایی شاخه های بدست آمده از محیط کشت MB کامل و MB 2/1 به همراه 1 و 2 میلی گرم در لیتر IBA استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بهترین تیمار سیتوکینین برای شاخه زایی ریزنمونه ها با توجه به ژنوتیپ متفاوت است و در مجموع BAP برای افزایش شاخه زایی در اکثر ژنوتیپ ها (1 میلی گرم در لیتر برای ژنوتیپ MCC505 و 3 میلی گرم در لیتر برای سایر ژنوتیپ ها) مناسب است و نسبت به سایر سیتوکینین های استفاده شده بهتر می باشد ضمن اینکه شاخه های بدست آمده نیز از رشد طبیعی برخوردار هستند. محیط کشت MB 2/1 حاوی IBA (1 و 2 میلی گرم در لیتر) نیز برای ریشه زایی شاخه های بدست آمده از ژنوتیپ های مختلف مناسب بود و تعداد و طول ریشه های بدست آمده به گونه ای است که برای انتقال شاخه ها به شرایط طبیعی موثر است. لذا بنظر می رسد از این روش باززایی بتوان برای انتقال ژن و مهندسی ژنتیک در نخود استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, نخود (Cicer arietinum L.), شاخه زایی چندگانه مستقیم, کشت درون شیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008433,
author = {مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and مختار جلالی جوران and بهزاد قره یاضی},
title = {شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2007},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7446},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {نخود (Cicer arietinum L.)، شاخه زایی چندگانه مستقیم، کشت درون شیشه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A مختار جلالی جوران
%A بهزاد قره یاضی
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2007

[Download]