علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (1), سال (2006-4) , صفحات (165-174)

عنوان : ( اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر )

نویسندگان: مهدی آخوندی , عباس صفرنژاد , مهرداد لاهوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی از جمله تنش های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان اثر دارد . برای شناسایی مکتنیزم های مقاومت به تنش خشکی در یونجه آزمایشی در محیط هیدروپونیک با 4 سطح مختلف پتانسیل های اسمزی حاصل از PEG شامل صفر ،‌4 - ،‌8- و 12- بار انجام شد . نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی بر میزان تجمع پرولین در اندام های مختلف افزوده می شود ولی میزان آن در ژنوتیپ ها و اندام ها ی مختلف یونجه متفاوت بود .

کلمات کلیدی

, خشکی , PEG , یونجه , پرولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008458,
author = {مهدی آخوندی and عباس صفرنژاد and لاهوتی, مهرداد},
title = {اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {165--174},
numpages = {9},
keywords = {خشکی - PEG - یونجه - پرولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر
%A مهدی آخوندی
%A عباس صفرنژاد
%A لاهوتی, مهرداد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]