اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13

عنوان : ( بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus )

نویسندگان: اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های جنس درمنه، از جمله درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisiaاز مهمترین گیاهان بوته ای مراتع استپ و نیمه استپ ایران محسوب می شوند. درمنه خاصیت آللوپاتی داشته و طیف وسیعی از ترکیبات بیولوژیکی شامل آرتمیزینین، لاکتون های سزکویی ترپن، کومارین و کامفور را تولید می کند. با این وجود، گیاه درمنه کوهی میکروکلیمایی را ایجاد می کند که سبب می شود تا برخی گونه های گیاهی دیگر در میکروکلیمای این بوته مستقر شوند. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات احتمالی آللوپاتی گیاه درمنه کوهی بر گیاه بروموس Boiss Bromus tomentellus بوده است. گیاه بروموس از گراسهای پایا و با ارزش مراتع محسوب می شود که در مراتع تخریب یافته در داخل بوته درمنه پناه می گیرد. عصاره های آبی 1 ، 2 ،3، 4و 7 درصد (وزنی:حجمی) از اندام هوایی درمنه کوهی در مرحله آغاز رشد رویشی (اردیبهشت ماه) انتخاب و اثر آنها بر روی جوانه زنی بذر بروموس بررسی شد. بالاترین میزان جوانه زنی (80 درصد) در عصاره 1 درصد و کمترین حد آن (صفر درصد) در نتیجه تاثیر عصاره 7 درصدبه دست آمد. بر اساس نتایج این آزمایش غلظت برای استخراج عصاره از اندام هوایی درمنه کوهی 3 درصد (با جوانه زنی 60%) تعیین شد. این آزمایش برای مراحل مختلف رشد دو گیاه درمنه و بروموس تکرار می شود، تا بهترین زمان کاشت بروموس در داخل اشکوب (کانوپی) گیاه درمنه تعیین گردد.

کلمات کلیدی

, درمنه کوهی, آللوپاتی, جوانه زنی, Bromus tomentellus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008474,
author = {بهداد, اسیه and ابریشم چی, پروانه and فرزام, محمد},
title = {بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus},
booktitle = {اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی},
year = {2008},
location = {دانشگاه پیام نور تالش, ايران},
keywords = {درمنه کوهی-آللوپاتی-جوانه زنی-Bromus tomentellus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus
%A بهداد, اسیه
%A ابریشم چی, پروانه
%A فرزام, محمد
%J اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی
%D 2008

[Download]