دانش و توسعه, دوره (1386), شماره (21), سال (2007-12) , صفحات (231-244)

عنوان : ( بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران )

نویسندگان: جواد بقائی راوری , ابوالفضل قدیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر فراهم کردن پاسخ به این سؤال است که آیا تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار مشهد تحت تأثیر عواملی از قبیل نوع صنعت، اعتبار شرکت، رتبه شرکت، قیمت سهام، قابلیت نقد شوندگی یک سهم و جهت کلی بازار قرار می گیرد یا خیر؟

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری, بورس , نوع صنعت, جریان کلی بازار , اعتبار شرکت , قابلیت نقد شوندگی سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008477,
author = {بقائی راوری, جواد and قدیری مقدم, ابوالفضل},
title = {بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {1386},
number = {21},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {231--244},
numpages = {13},
keywords = {تصمیم گیری- بورس - نوع صنعت- جریان کلی بازار - اعتبار شرکت - قابلیت نقد شوندگی سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران
%A بقائی راوری, جواد
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]