ششین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی , 2008-05-27

Title : ( prevalence of N.caninum and other intestinal parasires in farm and housed dogs in Mashhad area )

Authors: Gholam Reza Razmi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

نئوسپورا کانینوم اخیرا بعنوا ن یکی از عوامل اصلی سقط جنین در گاوهای شیری شناخته شده است. سگ بعنوان میزبان نها یی معرفی گردیده است ، ولی هنوز میزان نقش این حیوان در ایجاد سقط جنین گاو بدرستی تعیین نگردیده است . هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع الودگی نئوسپورا کانینوم در سگهای گاوداریهای شیری و مقایسه آن با سگهای خانگی می باشد. در این مطالعه، طی مدت 18 ماه ( 1386-1385) مجموعا 174 نمونه مدفوع سگ به تفکیک از 89 قلاده سگهای نگهداری شده در گاوداریهای شیری و 85 قلاده سگهای خا نگی با روش Mini Parasep technique مورد آزمایش قرار گرفتند . همچنین اووسیست ها مشاهده شده با چشمی میکرومتری اندازه گیری گردید. نمونه های مدفوع سگهای گاوداریهای شیری به ترتیب 13 نمونه (6/14%) به توکسو کارا کانیس ، 7 نمونه (7/8% ) به تنیا ، 5 نمونه ( 2/2% ) به استرونژیلوئیدس استرکورالیس ، 5 نمونه ( 6/5%) به ایزوسپورا ، 4 نمونه ( 4/4% ) به اسپوروسست سارکوسیستیس ، و 3 نمونه (3/3% ) اووسیست مشکوک به نئوسپورا / هاموندیا آلوده بودند. همچنین درنمونه مدفوع سگهای خانگی به ترتیب 4 نمونه (7/4% ) به توکسوکارا کانیس ، 2 نمونه مدفوع( 3/2%) به تنیا ، 4 نمونه (7/4% ) به ایزوسپورا ، 4 نمونه (7/4% ) به اسپوروسیست سارکوسیستیس ، 1 نمونه (1/1% ) به ژیاردیا و ا نمونه (1/1%) به اووسیست مشکوک به نئوسپورا /هاموندیا آلوده بودند . مطالعه جهت تفریق تشخیص اوسیست نئوسپورا و هاموندیا ادامه دارد. در مدفوع هر دو گروه از سگها اووسیست های شبیه نئوسپورا مشاهده گردید. از آنجا ییکه مشخصات مورفولوژیک جهت تایید تشخیص قطعی کافی نیست لازم است مطالعات بیولوژیک و ملکولی در این جهت صورت گیرد . همچنین نتایج این مطالعه نشاندهنده آلودگی این گروه از سگها به انگلهای زئونوتیک می باشد. .

Keywords

, شیوع , نئوسپورا کانینوم, انگلهای رودهای , سگ , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008490,
author = {Razmi, Gholam Reza},
title = {prevalence of N.caninum and other intestinal parasires in farm and housed dogs in Mashhad area},
booktitle = {ششین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی},
year = {2008},
location = {کرج, IRAN},
keywords = {شیوع ، نئوسپورا کانینوم،انگلهای رودهای ، سگ ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T prevalence of N.caninum and other intestinal parasires in farm and housed dogs in Mashhad area
%A Razmi, Gholam Reza
%J ششین کنگره ملی و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی
%D 2008

[Download]