بیابان- Desert, سال (2004-3)

عنوان : ( تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه )

نویسندگان: حجت امامی , علیرضا آستارائی , زهرا نقی زاده اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات متقابل مقادیر مختلف شوری و نسبتهای کلر به سولفات بر جذب نیتروژن در گیاه گندم، آزمایش گلخانه‎ای در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح شوری S1( dS/m2) ، S2 ( dS/m4) و S3(dS/m8) هر کدام دارای سه نسبت کلر به سولفات R1 (1:2(Cl/SO4 ، )R2 1:1(Cl/SO4 و R3( 2:1 (Cl/SO4 در آب آبیاری و دو سطح کود نیتروژن N1( 100kg/ha ) و 200 kg/ha) N2 ) در خاک بود. نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر شوری آب آبیاری نشان داد که درصد جوانه‎زنی گندم در سطح S3 در مقایسه با دو سطح دیگر معادل 15 درصد نسبت به S1 و 11 درصد نسبت به S2 کاهش داشت که در سطح اطمینان 5 درصد معنی‎دار شد. ارتفاع گیاه با افزایش سطوح شوری با وجود کاهش معنی‎دار نشد. وزن ماده خشک اندامهای هوایی گندم در سطح S3 نسبت به S1 معادل 5/24 درصد و نسبت به S2 معادل 12 درصد کاهش معنی‎داری را نشان داد. مقایسه نسبتهای کلر به سولفات در خصوص درصد جوانه‎زنی، ارتفاع گیاه و وزن ماده خشک اندامهای هوایی با وجود تفاوتهای ایجاد شده معنی‎دار نشد. افزایش کود نیتروژن از N1 به N2 وزن ماده خشک اندامهایی هوایی گیاه را بطور معنی‎داری افزایش داد. مقایسه اثر متقابل بین کود نیتروژن با نسبتهای کلر به سولفات نشان داد که افزایش مقدار کود نیتروژن در خاکهایی با نسبتهای یونی کلر به سولفات R1 و R2 توانسته است اثرات مثبتی را در خصوص وزن ماده خشک اندامهای هوایی گیاه ایجاد نماید. مقایسه نتایج بدست آمده نشان دهنده آنست که استفاده از کود نیتروژن بمنظور ترغیب رشد و تکامل گیاه گندم و جلوگیری از تنش های شوری در خاکهای شوری کاربرد دارد که نوع غالب آنیونی SO4 و تنوع آنیونی با نسبتهای کلر به سولفات 1:1 و یا 1:2 باشد.

کلمات کلیدی

, شوری, نسبت کلر به سولفات, نیتروژن, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008500,
author = {امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and زهرا نقی زاده اصل},
title = {تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه},
journal = {بیابان- Desert},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2008-0875},
keywords = {شوری، نسبت کلر به سولفات، نیتروژن، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A زهرا نقی زاده اصل
%J بیابان- Desert
%@ 2008-0875
%D 2004

[Download]