دانش کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (181-191)

عنوان : ( بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای )

نویسندگان: مهشید خاتمی راد , محمد فارسی , حمید رضا پوریان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهل و پنج ترکیب حاصل از تلاقی 10 جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید در قالب طرح بلوک های تصادفی در 2 تکرار جهت اندازه گیری صفاتی نظیر عملکرد، متوسط اندازه قطر کلاهک به ارتفاع پایه، تعداد میوه در هر تراز برداشت و وزن تک میوه، تحت آزمون میوه دهی قرار گرفت. اثرات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای هر صفت بر مبنای روش 4 گریفینگ محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین مربعات اثرات ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال 1% معنی دار گردید. بدین ترتیب مشخص شد که عمل ژن در کنترل صفاتی همچون متوسط اندازه قطر کلاهک به ارتفاع پایه و وزن تک میوه به صورت افزایشی و غیرافزایشی بوده در حالی که در کنترل، دو صفت تعداد میوه و عملکرد، صرفا ژن ها به صورت افزایشی عمل کرده اند. با توجه به نقش اثرات افزایشی در کنترل صفات، جدایه های 48-130 و 52-130 به عنوان منبع مناسبی برای افزایش عملکرد و تعداد میوه و جدایه های 17-392 و 15-5A به ترتیب منبع مناسبی برای افزایش وزن تک میوه و افزایش متوسط نسبت اندازه قطر کلاهک به ارتفاع پایه تشخیص داده شدند.

کلمات کلیدی

, عمل ژن, قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی, قارچ دکمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008502,
author = {مهشید خاتمی راد and فارسی, محمد and حمید رضا پوریان فر},
title = {بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2008},
volume = {18},
number = {2},
month = {September},
issn = {1680-242X},
pages = {181--191},
numpages = {10},
keywords = {عمل ژن، قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی، قارچ دکمه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای
%A مهشید خاتمی راد
%A فارسی, محمد
%A حمید رضا پوریان فر
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2008

[Download]