دانشور پزشکی, دوره (14), شماره (23), سال (2007-7) , صفحات (13-13)

عنوان : ( تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , حسین وصال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

کلمات کلیدی

تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008504,
author = {ناظمی, شمس الدین and حسین وصال},
title = {تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2007},
volume = {14},
number = {23},
month = {July},
issn = {2716-9723},
pages = {13--13},
numpages = {0},
keywords = {تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
%A ناظمی, شمس الدین
%A حسین وصال
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2007

[Download]