دومین کنفرانس دانشجوئی منابع آب و خاک , 2004-05-12

عنوان : ( مقایسه موردی چهار روش MPSIAC، EPM، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت )

نویسندگان: سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک از جمله فرآیندهایی است که منابع آب و خاک و در نهایت تمدن کشاورزی......

کلمات کلیدی

, فرسایش و رسوب و MPSIAC, EPM, FAO و BLM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008505,
author = {راستگوشهرستانی, سعید and قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {مقایسه موردی چهار روش MPSIAC، EPM، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت},
booktitle = {دومین کنفرانس دانشجوئی منابع آب و خاک},
year = {2004},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فرسایش و رسوب و MPSIAC، EPM، FAO و BLM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه موردی چهار روش MPSIAC، EPM، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت
%A راستگوشهرستانی, سعید
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J دومین کنفرانس دانشجوئی منابع آب و خاک
%D 2004

[Download]