علوم دانشگاه تهران, دوره (4), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (75-86)

عنوان : ( تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان )

نویسندگان: اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , پرویز منصوری دانشور , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان

کلمات کلیدی

, بجستان , کرتاسه فوقانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008517,
author = {محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and منصوری دانشور, پرویز and خانه باد, محمد},
title = {تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {1016-1058},
pages = {75--86},
numpages = {11},
keywords = {بجستان - کرتاسه فوقانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A منصوری دانشور, پرویز
%A خانه باد, محمد
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2008

[Download]