اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (62), سال (2008-7)

عنوان : ( تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , علی فیروز زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تــلاش شده است با استـــفاده از داده‌های مقطــع زمانـی ســــال زراعـــی 85-1384 استان خراسان شمالی و برنامه ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه، الگوی کشت همسو با کشاورزی پایدار تعیین و با الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده و الگوی کشت فعلی منطقه مقایسه شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای از طریق تکمیل 627 پرسشنامه از سطح 55 روستای خراسان شمالی بدست آمد. یافته‌های این بررسی در سطح بهره‌برداری‌های بزرگ مقیاس نشان داد که نتایج ارائه شده توسط الگوی برنامه ریزی خطی ساده بسیار به الگوی کشت فعلی منطقه نزدیک است در حالیکه نتایج الگوی برنامه ریزی کسری برای دستیابی به پایداری با نتایج ارائه شده توسط الگوی برنامه ریزی خطی ساده و الگوی کشت فعلی منطقه اختلاف قابل ملاحظه ای دارد. به گونه ای که با ملاک قرار دادن برنامه ریزی فازی کسری از تنوع کشت کاسته شده و الگوی کشت در اراضی آبی بهره‌برداریهای بزرگ مقیاس استان به سمت گندم و در اراضی دیم به سمت گندم و عدس تغییر می‌یابد. با در نظر گرفتن این الگوی کشت میزان بازده برنامه‌ای نسبت به الگوی کشت فعلی 51% درصد کاهش نشان می‌دهد. این نتیجه در مورد بهره‌برداریهای کوچک مقیاس تا حدودی متفاوت است و الگوی کشت فعلی برای همسویی با اهداف پایداری کمتر دستخوش تغییر می‌شود، به گونه‌ای که الگوی کشت اراضی آبی در برنامه ریزی فازی کسری به سمت محصولات گندم، جو و پنبه و در اراضی دیم به سمت گندم، جو و عدس تغییر می‌یابد. در این حالت میزان بازده برنامه‌ای نسبت به الگوی کشت فعلی تنها 19% درصد کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت, برنامه ریزی خطی, برنامه ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه, کشاورزی پایدار, خراسان شمالی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008536,
author = {کهنسال, محمدرضا and فیروز زارع, علی},
title = {تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2008},
volume = {16},
number = {62},
month = {July},
issn = {1022-4211},
keywords = {الگوی بهینه کشت، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی فازی کسری با اهداف چندگانه، کشاورزی پایدار، خراسان شمالی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار
%A کهنسال, محمدرضا
%A فیروز زارع, علی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2008

[Download]