دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21

عنوان : ( گزارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضویزگارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی

کلمات کلیدی

, درما تو گلایفیک , کف پا , نژاد فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008537,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {گزارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درما تو گلایفیک - کف پا - نژاد فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارشی از مطا لعه درما تو گلا یفیک خط e-a درکف پای جمعیتی از مردان نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]