دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21

عنوان : ( اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی

کلمات کلیدی

, درما توگلایفیک , روستای ماخونیک , بیو لوژی انسان, انسان شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008538,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درما توگلایفیک - روستای ماخونیک - بیو لوژی انسان- انسان شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اختصا صات درما توگلا یفیک جمعیتی از ساکنان روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]