دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21

عنوان : ( آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون

کلمات کلیدی

, مدل حیوانی , ژنهای مهاجرت سلولی, هیبریداسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008539,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل حیوانی - ژنهای مهاجرت سلولی- هیبریداسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]