علوم کشاورزی ایران, دوره (39), شماره (1), سال (2009-3) , صفحات (39-46)

عنوان : ( برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگیهای زود‌یافت خاک در تعدادی از خاکهای شور و آهکی )

نویسندگان: حجت امامی , مهدی شرفا , محمد رضا نیشابوری , عبدالمجید لیاقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظرفیت خاک برای تولید در اکوسیستم و کاربری اراضی برای حفظ باروری بیولوژیکی، کیفیت محیط زیست و تقویت سلامتی گیاه و حیوان، کیفیت خاک نام دارد که ارزیابی دقیق آن برای مدیریت پایدار خاک ضروری است. چون نمی‌توان کیفیت خاک را مستقیما اندازه‌گیری کرد، باید آن را از شاخصهای کیفیت استنتاج نمود. شاخصهای کیفیت خاک ویژگیهای قابل‌اندازه گیری خاک هستند. با توجه به پیچیدگی کیفیت خاک و اهمیت آن، معرفی یک شاخص کمی برای تعیین کیفیت خاک (S) و برآورد شاخص S با استفاده از توابع انتقالی و ویژگیهای زودیافت خاک از اهداف تحقیق حاضر بوده است. بدین منظور ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی 84 نمونه خاک (27 نمونه خاک شور و 57 نمونه خاک آهکی) از قبیل توزیع اندازه ذرات، مواد آلی، جرم مخصوص ظاهری، کربنات کلسیم معادل، قابلیت هدایت الکتریکی(EC) و نسبت جذب سدیم(SAR) اندازه‌گیری شد. همچنین منحنی رطوبتی آنها در مکشهای 0 ، 5/1، 5/2، 5/5، 10، 20، 30، 50، 100، 200، 300، 500 و kpa 1000 اندازه‌گیری شد. با استفاده از نرم‌افزار Rosetta پارامترهای معادله وان‌گن‌اختن(1980) تعیین شد و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف تعیین و به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از توابع انتقالی و نرم‌افزار SPSS رابطه رگرسیونی بین این شاخص و ویژگیهای زودیافت خاک تعیین شد. نتایج نشان داد همبستگی معنی‌داری بین شاخص S و درصد رس، سیلت و کربنات کلسیم معادل در هر سه نوع خاک شور، آهکی و شور-آهکی وجود دارد (p=0.01). همچنین بین شاخصS و جرم مخصوص ظاهری در خاکهای شور و آهکی به ترتیب در سطوح 5% و 1% همبستگی معنی‌داری مشاهده شد. افزون بر این بین شاخص S با EC و SAR در تمامی داده‌ها همبستگی معنی‌داری وجود داشت (p=0.01). نتایج نشان داد که رابطه رگرسیونی قوی بین مقادیر شاخص S اندازه‌گیری شده از منحنی رطوبتی و برآورد شده با استفاده از صفات زودیافت خاک برقرار است و ضریب همبستگی بین این دو در خاکهای شور، آهکی و شور-آهکی به ترتیب 855/0، 928/0 و 919/0 بود.

کلمات کلیدی

, کیفیت خاک, توابع انتقالی, منحنی رطوبتی خاک, نقطه عطف, ویژگیهای زودیافت خاک, خاک شور, خاک آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008585,
author = {امامی, حجت and مهدی شرفا and محمد رضا نیشابوری and عبدالمجید لیاقت},
title = {برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگیهای زود‌یافت خاک در تعدادی از خاکهای شور و آهکی},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2009},
volume = {39},
number = {1},
month = {March},
issn = {5652-1017},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {کیفیت خاک، توابع انتقالی، منحنی رطوبتی خاک، نقطه عطف، ویژگیهای زودیافت خاک، خاک شور، خاک آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگیهای زود‌یافت خاک در تعدادی از خاکهای شور و آهکی
%A امامی, حجت
%A مهدی شرفا
%A محمد رضا نیشابوری
%A عبدالمجید لیاقت
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2009

[Download]