پانزدهمین کنگره دامپزشکی , 2008-04-26

عنوان : ( بررسی میزان شیوع انواع میکروارگانیسم های جداشده از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در قبل و بعد از زایمان )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی میزان شیوع انواع میکروارگانیسم های جداشده از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در قبل و بعد از زایمان

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008592,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {بررسی میزان شیوع انواع میکروارگانیسم های جداشده از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در قبل و بعد از زایمان},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع انواع میکروارگانیسم های جداشده از ترشحات پستانی تلیسه های شکم اول در قبل و بعد از زایمان
%A محسن زاده, محمد
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی
%D 2008

[Download]