هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک

کلمات کلیدی

انتروتوکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008599,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انتروتوکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش ارزیابی انتروتوکسین های استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های شیر خشک
%A محسن زاده, محمد
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]