علوم آب و خاک, شماره (45), سال (2009-1) , صفحات (581-589)

عنوان : ( مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch )

نویسندگان: عسکر غنی , مجید عزیزی ارانی , محمد حسن زاده خیاط , علی اصغر پهلوانپور فرد جهرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه wilhelmsii از جمله گونه های متعلق به جنس بومادران ( Achillea ) می باشد که پراکنش نسبتا وسیعی در مناطق مختلف ایران دارد. در طب سنتی از این گیاه به عنوان برطرف کننده ناراحتی های سینه، مقوی و بادشکن استفاده می گردد. در این تحقیق به منظور مقایسه کمیت و کیفیت اسانس دو توده وحشی بومادران مربوط به استانهای فارس و خراسان، در خرداد ماه 1384 اقدام به جمع آوری پیکر رویشی گیاه گلدار از دو منطقه مورد نظر گردید. اسانس گیری پیکر رویشی همراه با گل به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر انجام گرفت. تعیین اجزاء اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی) GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی ) (GC/MS صورت گرفت. نتایج، نشان دهنده تفاوت بین این دو توده وحشی از نظر کمیت و کیفیت اسانس بود. از نظر درصد اسانس، توده وحشی مشهد 65/0 وتوده شیراز دارای 2/0 درصد اسانس بود. مهمترین ترکیبات موجود در اسانس توده وحشی مشهد شامل: کامفور (1/19)، سمبرن (0/10)، 1و8 سینئول (8/8)، آلفاپینن(1/8) و لینالول (5/7) بودند و مهمترین ترکیبات در اسانس توده شیراز شامل: ایزوپنتیل ایزووالرات (5/9)، آلفاپینن (8/8)، 1و8 سینئول (7/8)، 10 اپی-گاما اودسمول (6/5)، اسپاچولنول (9/4) بودند. ترکیبات سمبرن (0/10)، جرماکرن B (7/5) و سابینن(3/4) در توده مشهد وجود داشت در حالیکه در توده شیراز این ترکیبات تشخیص داده نشدند و همچنین ترکیبات 10 اپی-گاما اودسمول (7/5)، بنزآلدهیددی متیل استال (5/4) و ترانس- بتا- ایونون (3/4) ترکیبات مهمی بودند که در توده شیراز وجود داشتند اما در توده مشهد تشخیص داده نشدند

کلمات کلیدی

, Achillea wilhelmsi,, 1و توده های وحشی, 1و8 سینئول, کروماتوگرافی گازی, کموتایپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008601,
author = {غنی, عسکر and عزیزی ارانی, مجید and محمد حسن زاده خیاط and علی اصغر پهلوانپور فرد جهرمی},
title = {مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
number = {45},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {581--589},
numpages = {8},
keywords = {Achillea wilhelmsi;، 1و توده های وحشی، 1و8 سینئول، کروماتوگرافی گازی، کموتایپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch
%A غنی, عسکر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A محمد حسن زاده خیاط
%A علی اصغر پهلوانپور فرد جهرمی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]