علوم زمین, ( ISI ), دوره (17), شماره (65), سال (2008-1)

عنوان : ( تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی - باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل ها در شمال خاور ایران )

نویسندگان: مهدی پورسلطانی , سیدرضا موسوی حرمی , یعقوب لاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی - باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل ها در شمال خاور ایران

کلمات کلیدی

, سازند کشف رود (باژوسین بالایی , باتونین زیرین)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008632,
author = {مهدی پورسلطانی and موسوی حرمی, سیدرضا and یعقوب لاسمی},
title = {تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی - باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل ها در شمال خاور ایران},
journal = {علوم زمین},
year = {2008},
volume = {17},
number = {65},
month = {January},
issn = {1023-7429},
keywords = {سازند کشف رود (باژوسین بالایی - باتونین زیرین)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی - باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل ها در شمال خاور ایران
%A مهدی پورسلطانی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A یعقوب لاسمی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2008

[Download]