علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-12) , صفحات (27-35)

عنوان : ( بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی )

نویسندگان: حمید رضا گردان , محسن محمودنیامیمند , جعفر ذوالعلی , مهشید خاتمی راد , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظرفیت پایین اصلاحی و مشکل ثبت نژادهای تجاری قارچ خوراکی دکمه ای چالش های مهمی هستند که اصلاحگران با آن روبرو می باشند. برای رفع مشکل ثبت نژادها انگشت نگاری ژنتیکی با استفاده از نشانگر AFLP می تواند راه حل مناسبی باشد. در این پژوهش قابلیت نشانگر در انگشت نگاری ژنتیکی نژادهای اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای مورد بررسی قرار گرفت. و شرایط آزمایشگاهی آن بهینه سازی شد. الگوی باندی برای نه دورگ بدست آمده از یک برنامه اصلاحی تهیه شد. رتبه بندی به صورت شمارش نشانگر تک شکل و چند شکل انجام شد. و داده های حاصل طبق فرمت نرم افزار pop gene 32 برای نشانگرهای غالب به تنرم افزار مذکور داده شد.

کلمات کلیدی

, قارچ دکمه ای, انگشت نگاری, ژنتیکی, شناسنامه مولکولی, AFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008646,
author = {حمید رضا گردان and محمودنیامیمند, محسن and ذوالعلی, جعفر and مهشید خاتمی راد and فارسی, محمد},
title = {بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {قارچ دکمه ای، انگشت نگاری،ژنتیکی، شناسنامه مولکولی، AFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی
%A حمید رضا گردان
%A محمودنیامیمند, محسن
%A ذوالعلی, جعفر
%A مهشید خاتمی راد
%A فارسی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]