علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-7) , صفحات (3-11)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR )

نویسندگان: جعفر ذوالعلی , محمد فارسی , احمدرضا بهرامی , مریم مقدم متین , مهدی قبولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم اندونوکلئاز CEL I یک گلیکوپروتئین با کاربرد تحقیقاتی از خانواده نوکلئازهای S1 است که مناطق هترودوپلکس را در قطعات DNA در شرایط آزمایشگاه با کارآیی بسیار خوب برش می دهد. ویژگیهای ارزشمند فعالیت آنزیمی CEL I سبب شده است که روش آنالیز هترودوپلکس مبتنی بر آن از جمله ساده ترین و موثرترین روشهای شناسایی مکان جهش های تک نوکلئوتیدی در مولکول های DNA محسوب شود. فعالیت آنزیمی CEL I را اولین بار اولیکفسکی و همکاران در گیاه کرفس کشف کردند. در این تحقیق با هدف شناسایی رقمی از کرفس که آنزیم CEL I را بیشتر از سایر ارقام تولید نماید و یا شناسایی منابع گیاهی بهتر از کرفس برای تولید این آنزیم، از مقایسه بیان آن در سطح RNA استفاده شد. میزان بیان ژن cel I در 12 نمونه گیاهی شامل 7 رقم کرفس و 5 گونه خویشاوند آن با استفاده از روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR بررسی و مقایسه شد. اگرچه دو رقم کرفس GSB و ویکتوریا بیان کمتری را نسبت به دیگر ارقام نشان دادند، معذالک تفاوت بیان آنزیم موردنظر در بین ارقام مختلف کرفس چندان قابل ملاحظه نبود. این تفاوت بیان در گونه های مورد آزمایش مشهودتر بود، بطوریکه دو گیاه شوید و رازیانه بیان بسیار بیشتری نسبت به کرفس نشان دادند.

کلمات کلیدی

, RT-PCRمقایسه نیمه کمی CELL I آنزیم , الگوی بیان ژن, خاننواده چتریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008648,
author = {ذوالعلی, جعفر and فارسی, محمد and بهرامی, احمدرضا and مقدم متین, مریم and مهدی قبولی},
title = {بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {3--11},
numpages = {8},
keywords = {RT-PCRمقایسه نیمه کمی CELL I آنزیم ، الگوی بیان ژن، خاننواده چتریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR
%A ذوالعلی, جعفر
%A فارسی, محمد
%A بهرامی, احمدرضا
%A مقدم متین, مریم
%A مهدی قبولی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]