شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2008-05-12

عنوان : ( معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان )

نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله ترانز ی ت توان الکتر یک ی از طر ی ق شبکه انتقال ، در فضا ی تجد یدساختار یافته صنعت برق از اهم ی ت فراوانی نسبت به گذشته برخور دار شده است . در فضای جدید با معرفی بازار های رقابتی برای انرژی الکتریکی ، خرید و فروش برق برپایه این مکانیزم صورت می گیرد . استراتژی های متفاوت و متغیر قیمت دهی فروشندگان و خریداران برق، عدم قطعیت در میزان تقاضا و حوادث مختلف شبکه به عنوان عوامل اصلی عدم قطعی ت در میزان توان عبوری خطوط انتقال می باشند . ارزیابی حداکثر قابل یت ترانز یت ب ین باسهای متفاوت شبکه نیز از عدم قطع ی ت بالا یی برخوردار است و متاثر از عدم قطع یت بهره برداری شبکه م ی باشد . در این مقاله به ارائه ی ک روش احتمال ی برا ی ی افتن حداکثر قابلیت ترانزیت بین باسهای شبکه و تابع توزیع تجمعی توان انتقالی بر روی خطوط در افق میان مدت با لحاظ نمودن عدم قطعیت در بهره برداری و برنامه ریزی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

قابلیت انتقال توان پخش بار بهینه آنالیز ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008662,
author = {رجبی مشهدی, حبیب},
title = {معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {قابلیت انتقال توان پخش بار بهینه آنالیز ریسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی روشی ارزش محور مبتنی بر آنالیز ریسک برای ارزیابی شاخص انتقال توان
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2008

[Download]