چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران , 2008-03-04

Title : ( Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3- )

Authors: M. Nikpour , M. R. Bigdeli , A. Javidi S. , Mohammad Rahimizadeh , Mehdi Bakavoli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3- dichloroquinoxaline.

Keywords

, Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1, 2, 4]triazoles with 2, 3- dichloroquinoxaline.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008689,
author = {M. Nikpour and M. R. Bigdeli and A. Javidi S. and Rahimizadeh, Mohammad and Bakavoli, Mehdi},
title = {Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3-},
booktitle = {چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1;2;4]triazoles with 2;3- dichloroquinoxaline.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3-
%A M. Nikpour
%A M. R. Bigdeli
%A A. Javidi S.
%A Rahimizadeh, Mohammad
%A Bakavoli, Mehdi
%J چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران
%D 2008

[Download]