چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران , 2008-03-04

Title : ( Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1,3,4] oxadiazines )

Authors: - - , سید وزیری مهر , Mehdi Bakavoli , محمد رضا بیگدلی , Mohammad Rahimizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1,3,4] oxadiazines.

Keywords

, Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1, 3, 4] oxadiazines.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008691,
author = { -, - and سید وزیری مهر and Bakavoli, Mehdi and محمد رضا بیگدلی and Rahimizadeh, Mohammad},
title = {Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1,3,4] oxadiazines},
booktitle = {چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {Convenient synthesis of pyrimido[4; 5-e][1;3;4] oxadiazines.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1,3,4] oxadiazines
%A -, -
%A سید وزیری مهر
%A Bakavoli, Mehdi
%A محمد رضا بیگدلی
%A Rahimizadeh, Mohammad
%J چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران
%D 2008

[Download]