چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران , 2008-03-04

Title : ( Condensation of dithizone analogues with 4, 5 dihalopyrimidinpyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4] )

Authors: - - , Mehdi Bakavoli , محمد رضا بیگدلی , Mohammad Rahimizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

pyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4] thiadiazines?

Keywords

, pyrimido[5, 4-e][1, 3, 4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1, 3, 4] thiadiazines?
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008700,
author = { -, - and Bakavoli, Mehdi and محمد رضا بیگدلی and Rahimizadeh, Mohammad},
title = {Condensation of dithizone analogues with 4, 5 dihalopyrimidinpyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4]},
booktitle = {چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {pyrimido[5; 4-e][1;3;4] thiadiazines or pyrimido[4; 5-e][1;3;4] thiadiazines?},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Condensation of dithizone analogues with 4, 5 dihalopyrimidinpyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4]
%A -, -
%A Bakavoli, Mehdi
%A محمد رضا بیگدلی
%A Rahimizadeh, Mohammad
%J چهاردهمین سمینار شیمی آلی ایران
%D 2008

[Download]