پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران , 2008-08-27

Title : ( Efficient synthesis for novel pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives )

Authors: - - , علی جاوید , Mehdi Bakavoli , Mohammad Rahimizadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Efficient synthesis for novel pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives

Keywords

, Efficient synthesis for novel pyrimido[4, 5-e][1, 3, 4]thiadiazine derivatives
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008708,
author = { -, - and علی جاوید and Bakavoli, Mehdi and Rahimizadeh, Mohammad},
title = {Efficient synthesis for novel pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives},
booktitle = {پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران},
year = {2008},
location = {IRAN},
keywords = {Efficient synthesis for novel pyrimido[4;5-e][1;3;4]thiadiazine derivatives},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Efficient synthesis for novel pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives
%A -, -
%A علی جاوید
%A Bakavoli, Mehdi
%A Rahimizadeh, Mohammad
%J پانزدهمین سمینار شیمی آلی ایران
%D 2008

[Download]