پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-9) , صفحات (79-88)

عنوان : ( اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران )

نویسندگان: محمد حسینی , عبدالله ملافیلابی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس یافته‌های این پژوهش، کاهش عملکرد زعفران استان خراسان در طی 10 سال گذشته بطور قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات شاخص‌های آب و هوایی بویژه درجه حرارت و رطوبت قرار دارد بطوریکه در میان شهرستان‌های اصلی تولید کننده زعفران استان از 31 تا 66 درصد تغییرات عملکرد را می‌توان با این متغیرهای آب و هوایی توصیف کرد. در این پژوهش از بین پارامترهای هواشناسی، تأثیر بارندگی در مقایسه با درجه حرارت ماهانه کمتر بوده است و نتایج نشان داده است که بارندگی تنها در یکی از شهرهای اصلی تولید زعفران یعنی تربت حیدریه نقش قابل ملاحظه‌ای بعهده دارد درحالیکه درجه حرارت حداقل و حداکثر ماهانه اصلی‌ترین متغیرهای مؤثر بر کاهش عملکرد زعفران محسوب می‌شوند و در این میان نتیجه‌گیری شد که درجه حرارت‌های ماههای بهار (فروردین، اردیبهشت و خرداد) و تا حدودی ماههای اول تابستان (تیرماه) بیشترین تأثیر منفی را بر عملکرد زعفران نشان می‌دهند. الگوی افزایش درجه حرارت‌های حداقل و حداکثر این ماهها در شهرستانهای تولید کننده زعفران در استان خراسان در طی 10 سال گذشته تا حد قابل توجهی با روند کاهش عملکرد زعفران در طی این دوره انطباق نشان داده است. بر این اساس الگوهای مکانی- زمانی تغییرات عملکرد زعفران (در کنار سایر متغیرهای مؤثر زراعی، مدیریتی و اقتصادی) از تغییرات آب و هوایی نیز تبعیت داشته و بنظر می‌رسد که با تداوم تغییرات آب و هوایی، عملکرد زعفران در سالهای آینده روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد.

کلمات کلیدی

, زعفران, الگوهای زمانی- مکانی, درجه حرارت, بارندگی, Crocus sativus L.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008715,
author = {محمد حسینی and عبدالله ملافیلابی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {79--88},
numpages = {9},
keywords = {زعفران، الگوهای زمانی- مکانی، درجه حرارت، بارندگی، Crocus sativus L.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران
%A محمد حسینی
%A عبدالله ملافیلابی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]