اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , 2008-11-10

عنوان : ( تمایز زدایی و دور نمای آن در سلول های بنیادی جنینی )

نویسندگان: مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول های بنیادی جنینی انسان (HESCs) سلول هایی هستند که قابلیت تمایز به همه انواع سلول های بدن را حفظ کرده و می توانند ابزار مناسبی جهت درمان بعضی از بیماری ها باشند. برای مدت زیادی تصور بر این بود که تمایز زدایی در اکثر سلول های جانوری و بخصوص انسان ممکن نبوده و نمی توان آنها را مجددا به سلول بنیادی تبدیل کرد. به منظور بررسی این خاصیت آزمایشاتی انجام شد که در آن سلول های بنیادی را از سلول هایی که وارد مراحل تمایزی شده اند، جداسازی کرده و به بررسی رشد، قابلیت تمایز و الگوی بیان ژ نی در این دو نوع سلول پرداخته شد. پس از جدا کردن سلول ها بر اساس بیان SSEA3 که مارکری است که در سلول های تمایز نیافته بیان می شود، مشخص شد که HESC هایی که SSEA3+ بودند، همچنان چند توان باقی مانده و سلول های SSEA3- هنوز توانایی بازگشت به حالت بنیادی را در خود حفظ کرده اند. آزمایشات دیگر در این زمینه نشان داده اند که با اضافه کردن چندین فاکتور رونویسی به سلول های سوماتیک انسانی، می توان آن ها را به سلول بنیادی تبدیل کرده و همچنین حتی می توان بدون بازگشت به مرحله بنیادی، یک سلول تمایز یافته را به سلول دیگری در شرایط in vivo تبدیل کرد. بنابراین امروزه دانشمندان بر این باورند که احتمالا بتوان با استفاده از سلول های سوماتیک و تغییر الگوی بیان ژنی در این سلول ها، آنها را مجددا به حالت بنیادی و یا سلول مورد نظر تبدیل کرده و در درمان بیماری های خاص مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

سلولهای بنیادی جنینی سلولهای سوماتیک انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008732,
author = {مقدم متین, مریم},
title = {تمایز زدایی و دور نمای آن در سلول های بنیادی جنینی},
booktitle = {اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {سلولهای بنیادی جنینی سلولهای سوماتیک انسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمایز زدایی و دور نمای آن در سلول های بنیادی جنینی
%A مقدم متین, مریم
%J اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن
%D 2008

[Download]