شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2008-05-12

عنوان : ( پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته )

نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته در این مقاله با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته مورد مطالعه قرارمیگیرد

کلمات کلیدی

پخش بار بهینه احتمالی متغیرهای تصادفی توام قیمت حدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008754,
author = {رجبی مشهدی, حبیب},
title = {پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پخش بار بهینه احتمالی متغیرهای تصادفی توام قیمت حدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پخش بار بهینه احتمالی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2008

[Download]