پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

عنوان : ( بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل) )

نویسندگان: بهناز شاه طهماسبی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان شیوع اسی های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور از طریق مطالعه روز دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل ) می باشد.

کلمات کلیدی

, آسیب های اندام تحتانی - دختران نخبه ژیمناست- ژیمناستیک هنری ( پارالل, حرکات زمینی)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008762,
author = {شاه طهماسبی, بهناز and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل)},
booktitle = {پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسیب های اندام تحتانی - دختران نخبه ژیمناست- ژیمناستیک هنری ( پارالل، حرکات زمینی)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل)
%A شاه طهماسبی, بهناز
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور
%D 2007

[Download]