دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (34), شماره (3), سال (2008-11) , صفحات (67-72)

عنوان : ( اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف )

نویسندگان: فریدون ایرانی , مریم هاشمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی ازعوامل موثر برمیزان انعطاف پذیری کف نسبت جرم کف به دیوار هادرساختمان های حاوی دیوار برشی است. این نسبت گاهی یکی ازمهم ترین پارامترهای تعیین کننده رفتار کف می باشد.دراین مقاله به منظور بررسی میزان اثر گذاری این نسبت ،سازه هایی با نسبت جرمهای مختلف مورد تحلیل قرلر گرفته اند.نتایج ایت تحلیل ها نشان می دهدکه گاهی رفتار کف بااثردهی نسبت واقعی جرم، دقیقا عکس رفتاری است که با توجه به فرضیات قبلی وروش های ساده سازی شده، مورد انتظار بوده است.

کلمات کلیدی

, دیافراگم انعطاف پذیر, دیافراگم کف , سختی نسبی جرم, نسبت جرم , دیوار برشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008803,
author = {ایرانی, فریدون and هاشمیان, مریم},
title = {اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2008},
volume = {34},
number = {3},
month = {November},
issn = {1029-8568},
pages = {67--72},
numpages = {5},
keywords = {دیافراگم انعطاف پذیر،دیافراگم کف ،سختی نسبی جرم،نسبت جرم ،دیوار برشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف
%A ایرانی, فریدون
%A هاشمیان, مریم
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2008

[Download]