هفدهمین سمینار جبر کشور , 2006-03-08

Title : ( Some functorial properties of nilpotent multipliers )

Authors: Behrooz Mashayekhy Fard , - - ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Some functorial properties of nilpotent multipliers

Keywords

Functorial properties; Nilpotent multipliers
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008828,
author = {Mashayekhy Fard, Behrooz and -, -},
title = {Some functorial properties of nilpotent multipliers},
booktitle = {هفدهمین سمینار جبر کشور},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {Functorial properties; Nilpotent multipliers},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Some functorial properties of nilpotent multipliers
%A Mashayekhy Fard, Behrooz
%A -, -
%J هفدهمین سمینار جبر کشور
%D 2006

[Download]